Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

 

Дейност 1- „Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“

е сформирана смесена група 5 – 6 годишни деца – „ДЪГА“

Сайт на проекта https://apspo.mon.bg/