Преустановяване на присъствени учебни занятия

Уважаеми родители и ученици!

На основание заповед РД-01-101/ 15.03.2021 г. на директора на РЗИ - Габрово се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от V до XII клас за периода от 17.03.2021г. до 03.04.2021 г. 
Обучението ще се осъществява в електронна среда в платформата Microsoft Teams по утвърденото седмично разписание за втори учебен срок.