Преустановяване на присъствени учебни занятия

Уважаеми родители и ученици!

На основание заповед РД-01-101/ 15.03.2021 г. на директора на РЗИ - Габрово се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от V до XII клас за периода от 17.03.2021г. до 03.04.2021 г. 
Обучението ще се осъществява в електронна среда в платформата Microsoft Teams по утвърденото седмично разписание за втори учебен срок. 

Онлайн обучение

Онлайн обучението се провежда в Office 365/Teams. Използвате Google Chrome. Необходими периферни устройства са камера и микрофон. Стабилна връзка с Интернет. По време на сесията в зададеното време преподавателят по съотвения предмет води урока така, както в нормалния учебен час. 

  • Указания за влючване 
  • График на учебните занятия e качен на сайта

Моля, следете информацията в сайта на учлището и в facebook